Zakres Działań

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji w zakres zadań Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Daniela Prusaka wchodzi:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • sporządzanie spisu inwentarza
  • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego lub innych czynności nieegzekucyjnych wierzyciel, uprawniony lub wnioskodawca winien złożyć odpowiedni wniosek wraz z tytułem wykonawczym lub innym dokumentem uprawniającym organ egzekucyjny do podjęcia stosownych czynności. Więcej szczegółów dotyczących wymogów formalnych i prawidłowego wypełnienia wniosku znajduje się w zakładce wierzyciel. W celu zapoznania się z procedurą każdego z postępowań oraz uzyskania informacji dotyczących kosztów sugerujemy kontakt z kancelarią celem umówienia się na spotkanie.