Wierzyciel

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjne wierzyciel musi złożyć w Kancelarii (bądź nadesłać listownie) wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, sposoby egzekucji (nie jest to obowiązkowe) oraz adres zamieszkania dłużnika. Ponadto wierzyciel może podać wszelkie możliwe informacje, które mogą być pomocne w skutecznej egzekucji, takie jak: PESEL, NIP, REGON.

W przypadku, gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośnie składników majątkowych dłużnika może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, stosownie do treści przepisu art. 8012 k.p.c., jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 k.p.c. nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.“

Poniżej wzory wniosków składanych w tutejszej kancelarii:

 

Egzekucja należności pieniężnych

Egzekucja innych świadczeń niepieniężnych (eksmisja, wydanie rzeczy)

 

Zabezpieczenie roszczeń

 

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

 

Spis inwentarza

 

Protokół stanu faktycznego